Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Bolognaarbetet vid GU

Här  presenteras först GU:s organisation av arbetet med Bolognaprocessen. Därunder publiceras löpande information om det universitetsgemensamma Bolognaarbetet, med det senaste överst.

OBSERVERA! Dokumentlänkarna leder till de dokument som var aktuella vid tidpunkten för publiceringen av informationen nedan. Aktuella styrdokument publiceras här:

Styrdokument vid Göteborgs universitet

Implementering av Bolognaprocessen vid GU

Den 13 januari 2004 fattade rektor beslut om åtgärder för att implementera Bolognaprocessen vid GU. Samtidigt inrättades en referensgrupp och utsågs en koordinator för Bolognaarbetet.

Beslut om implementering av Bolognaprocessen

Policy och handlingsplan

Hösten 2005 fastställde styrelsen policyn och rektor handlingsplanen för Bolognaarbetet vid GU.

Med anledning av riksdagsbeslutet 23 februari 2006 om regeringens proposition Ny värld - ny högskola (Prop. 2004/05:162) reviderades GU:s handlingsplan under våren 2006 och i maj fastställdes den nya versionen.  Policy och handlingsplan återfinns i samma dokument.

Handlingsplan för Bolognaarbetet vid GU

Arbetsgrupper

Genom fastställandet av handlingsplanen inrättade rektor fem arbetsgrupper med uppdrag att utreda universitetsgemensamma frågor kring regler för studier, examina, lärandemål, betyg, moduler, ökad rörlighet och språk. Mer information om arbetsgrupperna och deras uppdrag finns under knappen Arbetsgrupper i menyn här till vänster.

Bolognaarbetet efter 1 juli 2007

Referensgruppen för Bolognaarbetet diskuterade under hösten 2007, inför sin mandatperiods utgång 13/12 2007, hur det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen borde organiseras sedan den, efter det att den nationella högskolereformen genomförts, gått in i en fas med ökat fokus på den internationella dimensionen i processen. I januari 2008 lämnade gruppen en rapport om sitt arbete jämte förslag om fortsättningen till rektor, som fattade beslut 2008-02-04. Beslutet följer förslaget och innebär att Bolognaarbetet fortsättningsvis ska ledas av en Bolognaansvarig med administrativt stöd av en koordinator. Arbetet ska samordnas med det övriga, långsiktiga univeristetsgemensamma internationaliseringsarbetet, i enlighet med den handlingsplan som ordföranden för Bolognareferensgruppen i november 2007 fått i uppdrag av rektor att utarbeta tillsammans med en arbetsgrupp ledd av rektorsrådet för kvalitetsfrågor. Förslag till handlingsplan ska lämnas till rektor senast 1 mars 2008.

Beslut om fortsatt Bolognaarbete

Underlag till beslut om fortsatt Bolognaarbete Beslut om handlingsplan för internationaliseringsarbetet 

 

                                 

                              *    *    *

 

Bologna Beyond 2010: European Higher Education in the Next Decade. ACA-konferens i Tallin 16-17 juni 2008

2008-08-11

GU:s Bolognakoordinator deltog i Academic Cooperation Associations årliga konferens, som den här gången hade framtiden för europeisk högre utbildning som tema. Lärosätenas relation till arbetsmarknaden och Bolognaprocessens effekter utanför Europa var två stora diskussionsämnen. I arbetsgrupper diskuterades dessutom bl a språkfrågan, där Rhonwen Bowen från engelska institutionen presenterade GU:s språkpolicy. En av arbetsgruppens rekommendationer blev att alla lärosäten ska ha en språkpolicy och att de ska beakta sitt ansvar att ge studenterna, både utresande och inkommande, språkliga och i övrigt kulturella förutsättningar att ta till sig kulturen i det land där de studerar.

Framtiden, menade några talare, kommer att kräva ett mycket större samarbete mellan aktörer inom alla samhällssektorer. Lärosätena måste lära sig mer om och engagera sig mer i arbetsmarknaden för att deras utbildningar ska bli yrkesmässigt relevanta, och statsmakterna måste tillsammans med lärosätena tänka över sitt utbildningsutbud i ett internationellt perspektiv. Ett förslag var att  låta vissa studenter få hela sin utbildning utomlands, för att på så sätt frigöra resurser till de utbildningar som är nödvändigast för det egna landet. "Alla länder kanske inte måste utbilda t ex sina egna veterinärer". Apropå den globala aspekten framhöll de utomeuropeiska deltagarna betydelsen av ett solidariskt samarbete, där Bolognaprocessen bidragit positivt till utvecklingen. Ytterligare information nås via länkarna:

Länk till konferenspresentationer (ACA)

Anteckningar (Catharina Langendorf)

 

Ukrainska lärare besöker Bolognasekretariatet

2008-06-25

Den 24 juni gästades GU:s Bolognasekretariat av 12 lärare från  National Universityt of Donetsk i Ukraina som genomgår en fortbildningskurs vid Folkuniversitetet. Ukraina anslöt sig till Bolognaprocessen år 2005. Efter Lars Gunnarssons presentation av Bolognaarbetet i Sverige och vid GU och den nya utbildningsstrukturen, kom många frågor och en intressant diskussion att handla framför allt om utbildningsplanering och lärarnas situation.

ECTS-information till studenter och som intygsbilaga

2008-02-20

Två texter, i svensk och engelsk version, om GU:s tillämpning av ECTS-skalan för betyg har skickats ut till fakulteter/motsv och GUS för vidare spridning och mångfaldigande efter behov. Den ena texten riktar sig direkt till studenter och den andra är tänkt som bilaga till studieintyg men kan också användas separat. I enlighet med rektors beslut ska texten riktad till studenter publiceras på studentportalen och båda kommer även att läggas ut på den "öppna" webben under Utbildning.

Frågor om ECTS-beslutets hantering i ladok besvaras av Ladokgruppen.

Information ECTS-tillämpning STUDENT

Information ECTS-tillämpning STUDENT - engelsk version

INTYGSBILAGA ECTS-tillämpning

INTYGSBILAGA ECTS-tillämpning - engelsk version

 

Rektorsbeslut om fortsatt Bolognaarbete

2008-02-04

Rektor fattade idag beslut om att det fortsatta Bolognaarbetet tills vidare, dock längt t o m 2010, ska ledas av Lars Gunnarsson, f d ordförande i referensgruppen för Bolognaarbetet, i enlighet med kommande handlingsplan för internationaliseringsarbete.

Beslut om fortsatt Bolognaarbete

 

Rapport från referensgruppen 2004-2007                         

2008-01-29                                                             

Referensgruppen för Bolognaarbetet har lämnat sin rapport om arbetet under åren 2004-2007 med anledning av att gruppens mandatperiod avslutades den 31 december 2007. Under den gångna hösten diskuterade gruppen hur Bolognaarbetet skulle fortsätta sedan den nya utbildnings- och examensstrukturen trätt i kraft den 1 juli. Efter det intensiva reformarbete som bedrivits under referensgruppens fyraåriga verksamhet går nu Bolognaarbetet in i en fas med ökat fokus på internationaliseringsfrågor. Referensgruppen menade att detta kräver en  ändrad organisation av Bolognaarbetet , som bör  integreras i det långsiktiga internationaliseringsarbetet. Gruppen ansåg sig därmed ha fullgjort sitt arbete och förordade att Bolognaarbetet  framöver samordnas av  en Bolognaansvarig och en Bolognakoordinator samtidigt som Bolognafrågorna sammanförs med övriga internationaliseringsfrågor i och med ordförandens uppdrag att utarbeta en handlingsplan för det universitetsgemensamma internationaliseringsarbetet (se tidigare rubrik)

Rapport från Bolognareferensgruppen 2004-2007

 

Referensgruppens ordförande får internationaliseringsuppdrag

2007-11-26                                                                   

Rektor har utsett ordföranden för Bolognareferensgruppen, Lars Gunnarson, att som projektledare ingå i en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta en handlingsplan för det universitetsgemensamma internationaliseringsarbetet. Arbetsgrupens ordförande är rektorsrådet med ansvar för kvalitetsfrågor, Bengt-Ove Boström, och underlag i arbetet är bl a rapporten från Bolognaarbetsgruppen för ökad rörlighet och universitetets språkpolicy, utarbetad av Bolognaarbetsgruppen för språkfrågor. Uppdraget ska redovisas för rektor senast 1 mars 2008. Läs mer om uppdraget i beslutsprotokollet, §5 inkl. bilaga.

Protokoll från rektorssammansträde 2007-11-26                                                                  

Bolognainformation för läshindrade

2007-09-28
Nu finns broschyren "Europa - din nya studieort" i både svensk och engelsk version inläst på cd-skiva så att också läshindrade ska kunna ta del av informationen om Bolognaprocessen och förändringarna som följer med den.
Med cd-skivan inviger GU sin nya utrustning - DAISY (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem) - för anpassning av kurslitteratur m m till läshindrade. För användarna innebär den nya tekniken framför allt en mycket bättre ljudkvalitet.

Den som önskar ett exemplar av skivan eller vill veta mer om stöd till funktionshindrade kan kontakta samordnare Lena Borg Melldahl vid studentavdelningen.

 

Examensordningen faststäld

2007-06-26
De examensregler som ska gälla fr o m 1 juli har finns samlade i Göteborgs universitets examensordning, som nu fastställts av rektor. Examensordningen blir ett viktigt arbetsredskap inte minst i kontakten med studenter som vill planera sina studier. Dess förteckning över inrättade huvudområden kommer att uppdateras löpande.

Göteborgs universitets examensordning


Rektorsbeslut om ECTS-betyg

2007-05-28
Vid beslutssammanträdet den 28/5 fattade rektor beslut om hur ECTS-skalan för betyg ska tillämpas vid universitetet.
Beslutet går ut på att betygssättning med ECTS-skalan fr o m 1 juli och tillsvidare endast ska göras för studenter som via avtal har rätt till det. För övriga används inte ECTS-betyg. Istället beskrivs betygsskalornas relation till ECTS-skalan i studieintygen via en fritext. Denna är fastställd av rektor, se PM via bifogad länk, och bygger på den mall som illustreras i bilagan till beslutsunderlaget. Ett informationsblad lämpligt som bilaga till intyg är under arbete och den ska också publiceras på Studentportalen. Anledningen till beslutet är omöjligheten att tillfredsställande översätta målrelaterade betyg till en relativ betygsskala.

Beslut och underlag om tillämpningen av ECTS-betyg

 

Kursplanehandledningen reviderad

2007-05-16
Sedan "Handledning för kursplanerevidering med anledning av högskolereformen 2007" skrevs har ändringarna i högskoleförordningen och GU:s föreskrifter och mall för kursplan fastställts. Därför har handledningen uppdaterats med dessa beslut och revideringen har fastställts av rektor.

Reviderad kursplanehandledning

 

Engelsk version av Bolognabroschyren

2007-04-23
Nu finns broschyren "Europa - din nya studieort" översatt till engelska.

Europe - your new place of study

 

Ny Bolognabroschyr

2007-03-20
Inför "Bolognapremiären" i höst har en ny broschyr för studenter tagits fram av en redaktionsgrupp, tillsatt av referensgruppen för Bolognaarbetet,  i samarbete med Studentavdelningen. Broschyren har fått titeln "Europa - din nya studieort" och vänder sig framför allt till personer som redan har påbörjat sina studier och därmed har många frågor om hur förändringarna påverkar dem. En engelsk version kommer förhoppningsvis strax före 15/4 och en cd-skiva för läshindrade med texterna inläst på både svenska och engelska är också under arbete.

Europa - din nya studieort

 

Rapport från arbetsgruppen för ökad rörlighet

2007-02-23
Arbetsgruppen för ökad rörlighet har haft i uppdrag att utreda de organisatoriska och praktiska konsekvenserna av den ökning i studenters och medarbetares rörlighet internationellt som man väntar sig blir följden av Bolognaprocessen. Nu har gruppen lämnat sin slutrapport. När det gäller studenter anser gruppen det viktigt att inte göra skillnad mellan dem som reser via utbytesavtal och dem som själva ordnar sina utlandsstudier. Här behövs det en mer samordnad organisation i de delar där ansvaret är GU-gemensamt. Vidare anser man det viktigt med en särskild satsning för att främja lärares och TA-personals internationella rörlighet. Man ser som en grundförutsättning att tillräckligt med resurser anslås och att rörligheten görs till en del i den ordinarie verksamheten.

Rapport från arbetsgruppen för ökad rörlighet

 

Föreskrifter och mall för kursplan

2007-02-05
En mindre arbetsgrupp inom arbetsgruppen för lärandemål, betyg och moduler har reviderat föreskrifterna för kursplan och arbetat fram en ny kursplanemall jämte översättning till engelska. Rektor fastställde dessa vid sammanträdet den 5 februari. Beslutet (§10 i protokollet) träder i kraft den 2 april, men det står den som vill fritt att använda mallen även innan dess.

Rektorsbeslut om föreskrifter och mall för kursplan

Föreskrifter för kursplan
Mall för kursplan

Mall för kursplan - engelsk

 

Övergångsregler

2007-02-05
Efter förslag från arbetsgruppen för regelfrågor har rektor fattat beslut om övergångsregler vid GU. De kommer att ingå i den lokala examensordningen och i väntan på att styrelsen fastställer den (vilket p g a inställt tidigare sammanträde kan bli först i maj) finns här länken till rektorsprotokollet. Beslutstexten finns också i sin helhet under Aktuellt i menyn till vänter.

Rektorsbeslut om övergångsregler

        Mall för examensbeskrivning

 

Universitetsseminarium med Högskoleverket

2006-11-07
För att reda ut en del frågetecken kring förändringarna i högskoleförordningen inbjöds Aija Sadurskis vid Högskoleverkets utvärderingsavdelning att komma och under ett universitetsseminarium, öppet för alla anställda och studenter, berätta om HsV:s syn på nyheterna och samtala om tolkningsfrågor kring dessa. Medverkade gjorde också Kristina Ullgren, Lars Gunnarsson och ytterligare ca 100 personer. Liksom GU är HsV kritiskt till att ha två generella examina på varje utbildningsnivå, vilket man anser gör svenska examina otydliga i internationell jämförelse. Dessutom framskymtade viss kritik mot att förarbetena till författningsändringarna saknar en ordentlig diskussion om vad "huvudsakligt område" är och att man använder begreppen betygssystem och betygsskala på ett oprecist sätt. Fördjupning är också ett problematiskt begrepp där HsV inte har några svar på frågan hur den t ex ska uttryckas i kursplanen. De stora fördelaran med "nya" högskoleförordningen är enligt verket det övergripande studentperspektivet och att examensordningen blir mer användbar, för lärosätena i utbildningsplaneringen och kvalitetsarbetet och för HsV som får lättare att utvärdera kvaliteten i utbildningarna.
Den som vill ställa frågor till eller diskutera något med HsV är välkommen att kontakta Aija Sadurskis.

Aija Sadurskis presentation

 

Rapport om betygssystem och betygsskalor med anldening av Bolognaprocessen

2006-10-23
Frågan om valet av betygssystem och betygsskalor vid GU har utretts av arbetsgruppen för lärandemål, betyg och moduler. Gruppen belyser i rapporten för- och nackdelar med nuvarande tregradiga skala i målrelaterat betygssystem, med en månggradig skala i målrelaterat system samt med den relativa ECTS-skalan.

Betygssystem och betygsskalor i Bolognaprocessen

 

Informationsbroschyr till nya studenter

2006-09-29
För att framför allt nya studenter snabbt ska kunna sätta sig in i de förändringar i utbildningen som kommer, har studentavdelningen producerat en kortfattad och översiktlig informationsbroschyr med rubriken "Alla pratar om Bolognaprocessen". En tryckt version som kommer ca 1 oktober disribueras till fakulteterna och pdf-filen ovan har skickats till alla Bolognaansvariga vid fakulteter och institutioner. Ytterligare en broschyr planeras för vårterminen.

Alla pratar om Bolognaprocessen

 

Rapport från arbetsgruppen för regelfrågor

2006-09-26
Arbetsgruppen för regelfrågor har haft i uppdrag att utreda vilka regler som påverkas av högskolereformen och föreslå ändringar i regelverket. Gruppen lämnar nu sin rapport.

Rapport från arbetsgruppen för regelfrågor

Som en del i arbetsguppens uppdrag ingår att lämna förslag till examensordning för GU. Detta arbete pågår under ledning av Cecilia Spendrup, Examensenheten vid Studentavdelningen.

Rapport från arbetsgruppen för examensfrågor

2006-09-07
Det nya utbildnings-och examenssystemet som träder i kraft nästa år innebär helt nya och mer komplicerade förutsättningar för studenter som läser fristående kurser att planera sina studier och bevaka sina intressen vad gäller examensfordringar. Det ställer också stora krav på informationsinsatser från universitetets sida gentemot studenter och de som funderar på att börja studera. En arbetsgrupp har haft rektors uppdrag att utreda detta, och gruppen har nu lämnat sin rapport Rapporten kommer att diskuteras i utbildningsrådet inför ev. rektorsbeslut.

Rapport från arbetsgruppen för examensfrågor

 

Språkpolicy

2006-08-25
Bolognaprocessens uttalade mål att öka rörligheten internationellt för både studenter och medarbetare har lett till att frågor väckts kring val av språk i olika situationer, inte minst i undervisningen men också inom forskning och administration. För att vi vid GU ska ha beredskap att möta ett antal situationer då valet av kommunikationsspråk aktualiseras, har den universitetsgemensamma arbetsgruppen för språkfrågor under våren arbetat fram en Språkpolicy för Göteborgs universitet. Denna språkpolicy fastställdes den 8 juni av universitetsstyrelsen och har nu fått sin slutgiltiga lay out. En översättning till engelska är under arbete. Ett föslag till handlingsplan för språkfrågor i enlighet med språkpolicyn lämnas av arbetsgruppen senare under hösten.

Språkpolicy

 

Civilekonom- och sjukhusfysikerexamen på remiss

2006-08-14
I remissen Förslag till ändringar i högskoleförordningen (1993:100) med anledning av en ny utbildnings- och examensstruktur för den högre utbildningen (dnr U2006/4915/UH) föreslår regeringen att civilekonomexamen inrättas som yrkesexamen på avancerad nivå och ny examensbeskrivning för sjukhusfysikerexamen omfattande 300 högskolepoäng (i gamla termer 200 poäng). Förslaget innebär alltså att utbildningen för sjukhusfysikerexamen förlängs med en termin. Sammanfattningsvis motsätter sig GU att grundutbildning i ekonomi leds mot yrkesexamen, efter som den bör rymmas inom ramen för generella examina på gundninvå och avancerad nivå. Detta är också trenden internationellt i Bolognaprocessen. När det gäller sjukhusfysikerexamen ställer sig GU positivt till den ökade poängomfattningen. Läs mer i GU:s yttrande. Handelshögskolans och Sahlgrenska akademins yttranden finns att tillgå hos Bolognakoordnator Catharina Langendorf.

Remiss civilekonomexamen och sjukhusfysikerexamen

GU:s remissyttrande civilekonomexamen och sjukhusfysikerexamen

 

Delrapport från arbetsgruppen för ökad rörlighet

2006-06-20
Arbetsgruppen har i första fasen, som nu redovisas i delrapporten, av sitt arbete tittat närmare på situationen för inresande studenter.

Rapport från arbetsgruppen för ökad rörlighet

 

Handlingsplanen reviderad

Handlingsplanen för Bolognaprocessen vid GU fastställdes vid rektorssammanträdet 2006-05-15 (se länk ovan under Policy och handlingsplan).

 

Handledning för kursplanerevidering

2006-05-15
För att underlätta för kursansvariga i det krävande arbetet med att revidera och skriva nya kursplaner, fick arbetsgruppen för lärandemål, betyg och moduler som ett extra uppdrag att ta fram en kursplanehandledning och en ny mall för kursplaner. Arbetsgruppens Claes Alexandersson, UPC, och Stina Edqvist, samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, har jobbat intensivt med uppgiften och deras förslag antogs vid rektorssammanträdet 2006-05-15. 

Handledning för kursplanerevidering och kursplanemall

 

Informationskompetens

2006-05-08
UB har tagit initiativ till och fick i mars av prorektor Kerstin Norén uppdraget att utreda formerna för hur informationskompetens kan integreras i kursplaner och examensbeskrivningar. Bakgrunden var förslaget i propositionen Ny värld - ny högskola (2004/05:162) till ändring i högskolelagen. I förslaget för utbildning på grundnivå (1 kap. 8§ HL) står:
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen,
och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

 

Detta innebär bland annat utveckling av kompetens att bedriva kvalificerad informationssökning och- förmedling, en av de viktigaste kompetenserna i dagens internationella samhälle. Uppdraget har resulterat i en rapport:

UB om integrering av informationskompetens i utbildningen
UB är stödresurs för fakulteterna i arbetet med att formulera lärandemål som beskriver studenternas förvärvade informationskompetens.

 

Fördjupning och progression

2006-04-25

En grupp bestående av Anna Nordling, HFN, UlfDalnäs, KFN och Catharina Langendorf, Bolognakoordinator, fick prorektors uppdrag att närmare undersöka olika möjligheter utarbeta ett system som underlättar tvärvetenskapliga ämneskombinationer mellan grundnivå och avancerad nivå. Syftet var att finna vägar att hantera begreppet "huvudsakligt område för utbildningen" och dess konsekvenser för övergången till och examen på avancerad nivå från kandidatutbildningar med olika inriktningar. Gruppen redovisade sitt resultat i en PM som lämnades till referensgruppen för Bolognaarbetet.


PM om progression och fördjupning 

 

GU:s yttrande över Förslag till författningsändringar med anledning av ny utbildnings- och examensstruktur för den högre utbildningen (UH2006/2478UH)

2006-05-05
Förslaget kom i form av remiss, bilaga 1 och bilaga 2 den 23 mars och senast den 5 maj skulle svar ha inkommit till departementet. För att vara ett så omfattande förslag var remisstiden alltså mycket kort. Avsikten med det är att slutliga beslut ska kunna fattas i sommar, så att lärosätena får så lång tid som möjligt till att förbereda sig inför 1 juli nästa år, då beslutet ska träda i kraft.
GU:s yttrande behandlades den 3 maj av referensgruppen för Bolognaarbetet. I huvudsak tillstyrker universitetet förslagen i remissen. Det som de flesta interna remissinstanser anser problematiskt gäller den avancerade nivån, tillträde till forskarnivån och möjligheten att inom forskarutbildningen tillgodoräkna studier på avancerad nivå. Det senare skulle kunna medföra problem att planera och genomföra vissa masterutbildningar. Vidare är begreppet fördjupning inte klart definierat och det konstateras att införandet av så många som sex generella examina troligen gör det svenska utbildningssystemet svårbegripligare i övriga Europa. Läs övriga synpunkter i GU:s remissyttrande. Fakulteternas yttranden finns att tillgå hos Bolognahandläggare Catharina Langendorf.

Regeringens remiss om förslag till författningsändringar
Remissbilaga 1
Remissbilaga 2
GU:s yttrande över förslag till författningsändringar

 

Kursplaneutvecklingsseminarium

2006-03-16

 

Den 16 mars arrangerade GU:s samordnare av det universitetsgemensamma Bolognaarbetet ett seminarium för kursansvariga om learning outcomes och kursplaneskrivande i det kommande nya utbildningssystemet. Seminariet hölls i aulan, Vasaparken och inbjudna talare var Åsa Lindberg-Sand från pedagogiska institutionen vid Lunds universitet och Claes Alexandersson, Universitetspedagogiskt Centrum. Drygt 100 personer närvarade med en ganska jämn fördelning över fakulteterna, och många tog tillfället i akt att diskutera synpunkter och frågor kring de förändringar som högskolereformen 2007 medför. Åsa Lindberg-Sands underlag för kursplaneutveckling finns på hennes hemsida. Hon hänvisade också till bilaga 8 i A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area som innehåller en sammanfattning av ramverket för examensbeskrivningar för det framväxande europeiska området för högre utbildning. Ramverket bygger på de s k Dublin Descriptors som återfinns i vår handlingsplan i svensk översättning av Anna Nordling, humanistiska fakulteten (se länk nedan).

 

A Framework for Qualifications of the EHEA

Åsa Lindberg-Sands hemsida

 

Rapportseminarium

2006-03-09
Som ett led i Bolognaarbetet inrättade rektor i och med handlingsplanen (se länk nedan) fem arbetsgrupper för de universitetsövergripande frågorna i Bolognaprocessen:
arbetsgruppen för regelfrågor
arbetsgruppen för examensfrågor
arbetsgruppen för frågor kring lärandemål, betyg och moduler
arbetsgruppen för ökad rörlighet
arbetsgruppen för språkfrågor
Uppdragen till dessa grupper finns beskrivna i handlingsplanen. Den 9 mars hölls i aulan i Vasaparken ett universitetsseminarium där grupperna för regelfrågor, examensfrågor, frågor kring lärandemål, betyg och moduler samt språkfrågor redovisade sitt arbete. Eftersom de tre förstnämda grupperna inte hållit på så länge och deras arbete är beroende av examensbeskrivningarna som ännu inte kommit, gav dessa mest en bild av de problemställningar man har att arbeta med. Arbetsgruppen för språkfrågor lade fram ett förslag till språkpolicy för Göteborgs universitet. För att policyn ska bli så bra och så väl förankrad i verksamheten som möjligt, efterlyser arbetsgruppen synpunkter på förslaget. Dessa kan lämnas senast 9/4 till någon av arbetsgruppens ledamöter. Under hösten kommer policyn att följas av en handlingsplan. Arbetsgruppen för ökad rörlighet kommer att rapportera senare i vår.

 

Handlingsplan för Bolognaarbetet

2005-12-19
Rektor fastställde den 19/12 Handlingsplan och organisation för det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen.

Handlingsplan 2005-12-13 för Bolognaimplementering

Policy för Bolognaprocessen vid GU

2005-12-08
Styrelsen fattade den 8/12 beslut om policy för Göteborgs universitet med anledning av Bolognaprocessen.

Policy för Bolognaprocessen vid GU 

 

Organisation av det fortsatta Bolognaarbetet vid GU

2005-11-21
Rektor har idag fattat beslut om det fortsatta arbetet vid GU med Bolognaprocessen. I beslutet (§11 i protokollet) ingår att ge i uppdrag åt fem arbetsgrupper att ta utreda frågor som rör, regler för studier, examina, lärandemål, betyg, moduler, ökad rörlighet och språkfrågor.

Protokoll från rektorssammanträde 2005-11-21

 

GU-konferens om Bolognaprocessen

2004-06-11 anordnades en konferens Bolognaprocessens genomförande vid GU.

 Bolognakonferens 2004-06-11

 

Remissyttranden

2004-06-08
Här nedan finns länkar till de yttranden över de remisser som GU avgivit i vår om Bolognaprocessens inverkan på svensk högre utbildning, forskarutbildning och tillträdesfrågor.


GU:s remissyttrande över
Högre utbildning i utveckling. Bolognaprocessen i svensk belysning (Ds. 2004:2)


GU:s remissyttrande över
En ny doktorsutbildning - Kraftsamling för excellens och tillväxt (SOU 2004:27)


GU:s remissyttrande över
Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29)
 

Sidansvarig: Catharina Langendorf|Sidan uppdaterades: 2009-06-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?